News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
103.37.232.1国外香港高防服务器业界领先的逐包检测防御
2020-05-02 09:56
103.37.232.1国外香港高防服务器业界领先的逐包检测防御
为什么香港免备案服务器您提供优质服务,香港大带宽服务器专门针对Linux托管而设计,既可用于您的高可用性站点,也可用于跨越多个数据中心的大型集群。香港BGP服务器的两个主要数据中心位于中国香港,完全冗余的Internet连接为我们的客户提供了稳定的环境。随着安全性变得越来越重要,香港CN2服务器可以通过香港多线服务器和我们的扩展网络提供安全扫描,我们能够处理多达150 Gbit的DDOS。我们还为大洋洲,南美,北美,亚洲的高防服务器行业构建了本地云和网络加速功能。
我们为您提供托管解决方案,根据您的需求,我们可以为您提供各种托管解决方案。我们可以为您提供始终在企业硬件上的云服务器以及专用服务器上的托管。有关我们不同托管套件的成本和技术设置的信息,请参阅上面的价格表。想更多地了解我们可以为您提供哪些托管解决方案?请在联系表中输入您的详细信息,我们会尽快回复您!
为什么要为VPS创建一个新用户?
在Linux / Unix系统中,您的超级管理员用户名默认为“ root”。因此,黑客可能会尝试通过破坏密码来访问您的服务器。为避免这种情况,您应该始终为新的VPS /专用服务器创建一个新的超级管理员用户。例如,在FreeBSD中,禁止以SSH方式访问“ root”用户,而Debian和Ubuntu要求您在OS安装过程中创建一个新用户。使用具有非标准名称的超级管理员用户可以使您的服务器更加安全。请记住,尽管确保服务器安全的主要作用在于使用最新版本的软件和使用强密码。我不小心删除了PUBLIC_HTML文件夹(或文件)。如何检索所有文件?没有取消删除的选项。您将需要从备份中还原此文件夹。您可以使用cPanel中的“ 备份”功能来还原主目录备份,也可以与HostZealot联系  以请求还原备份。如果没有备份,则可能无法恢复信息。如何将旧网站转发到新网站?您可以使用重定向来执行此操作。您将需要转到旧站点的cPanel界面,然后转到重定向。设置旧站点的索引页面以重定向到新站点的索引页面。或者,如果您希望旧站点和新站点位于同一位置,但尚未设置新站点,则可以使用托管域。托管域名可让您向访问同一网站的帐户添加第二个域名。例如,如果您当前拥有johnsforums.com并且希望添johnsreallycoolforums.com也要进入johnsforums.com站点的域,只需将其添加johnsreallycoolforums.com为驻留域,两个域都将移至同一位置。


 
 
 

103.37.232.5 103.37.232.47 103.37.232.89 103.37.232.131 103.37.232.173 103.37.232.215
103.37.232.6 103.37.232.48 103.37.232.90 103.37.232.132 103.37.232.174 103.37.232.216
103.37.232.7 103.37.232.49 103.37.232.91 103.37.232.133 103.37.232.175 103.37.232.217
103.37.232.8 103.37.232.50 103.37.232.92 103.37.232.134 103.37.232.176 103.37.232.218
103.37.232.9 103.37.232.51 103.37.232.93 103.37.232.135 103.37.232.177 103.37.232.219
103.37.232.10 103.37.232.52 103.37.232.94 103.37.232.136 103.37.232.178 103.37.232.220
103.37.232.11 103.37.232.53 103.37.232.95 103.37.232.137 103.37.232.179 103.37.232.221
103.37.232.12 103.37.232.54 103.37.232.96 103.37.232.138 103.37.232.180 103.37.232.222
103.37.232.13 103.37.232.55 103.37.232.97 103.37.232.139 103.37.232.181 103.37.232.223
103.37.232.14 103.37.232.56 103.37.232.98 103.37.232.140 103.37.232.182 103.37.232.224
103.37.232.15 103.37.232.57 103.37.232.99 103.37.232.141 103.37.232.183 103.37.232.225
103.37.232.16 103.37.232.58 103.37.232.100 103.37.232.142 103.37.232.184 103.37.232.226
103.37.232.17 103.37.232.59 103.37.232.101 103.37.232.143 103.37.232.185 103.37.232.227
103.37.232.18 103.37.232.60 103.37.232.102 103.37.232.144 103.37.232.186 103.37.232.228
103.37.232.19 103.37.232.61 103.37.232.103 103.37.232.145 103.37.232.187 103.37.232.229
103.37.232.20 103.37.232.62 103.37.232.104 103.37.232.146 103.37.232.188 103.37.232.230
103.37.232.21 103.37.232.63 103.37.232.105 103.37.232.147 103.37.232.189 103.37.232.231
103.37.232.22 103.37.232.64 103.37.232.106 103.37.232.148 103.37.232.190 103.37.232.232
103.37.232.23 103.37.232.65 103.37.232.107 103.37.232.149 103.37.232.191 103.37.232.233
103.37.232.24 103.37.232.66 103.37.232.108 103.37.232.150 103.37.232.192 103.37.232.234
103.37.232.25 103.37.232.67 103.37.232.109 103.37.232.151 103.37.232.193 103.37.232.235
103.37.232.26 103.37.232.68 103.37.232.110 103.37.232.152 103.37.232.194 103.37.232.236
103.37.232.27 103.37.232.69 103.37.232.111 103.37.232.153 103.37.232.195 103.37.232.237
103.37.232.28 103.37.232.70 103.37.232.112 103.37.232.154 103.37.232.196 103.37.232.238
103.37.232.29 103.37.232.71 103.37.232.113 103.37.232.155 103.37.232.197 103.37.232.239
103.37.232.30 103.37.232.72 103.37.232.114 103.37.232.156 103.37.232.198 103.37.232.240
103.37.232.31 103.37.232.73 103.37.232.115 103.37.232.157 103.37.232.199 103.37.232.241
103.37.232.32 103.37.232.74 103.37.232.116 103.37.232.158 103.37.232.200 103.37.232.242
103.37.232.33 103.37.232.75 103.37.232.117 103.37.232.159 103.37.232.201 103.37.232.243
103.37.232.34 103.37.232.76 103.37.232.118 103.37.232.160 103.37.232.202 103.37.232.244
103.37.232.35 103.37.232.77 103.37.232.119 103.37.232.161 103.37.232.203 103.37.232.245
103.37.232.36 103.37.232.78 103.37.232.120 103.37.232.162 103.37.232.204 103.37.232.246
103.37.232.37 103.37.232.79 103.37.232.121 103.37.232.163 103.37.232.205 103.37.232.247
103.37.232.38 103.37.232.80 103.37.232.122 103.37.232.164 103.37.232.206 103.37.232.248
103.37.232.39 103.37.232.81 103.37.232.123 103.37.232.165 103.37.232.207 103.37.232.249
103.37.232.40 103.37.232.82 103.37.232.124 103.37.232.166 103.37.232.208 103.37.232.250
103.37.232.41 103.37.232.83 103.37.232.125 103.37.232.167 103.37.232.209 103.37.232.251
103.37.232.42 103.37.232.84 103.37.232.126 103.37.232.168 103.37.232.210 103.37.232.252
103.37.232.1 103.37.232.43 103.37.232.85 103.37.232.127 103.37.232.169 103.37.232.211
103.37.232.2 103.37.232.44 103.37.232.86 103.37.232.128 103.37.232.170 103.37.232.212
103.37.232.3 103.37.232.45 103.37.232.87 103.37.232.129 103.37.232.171 103.37.232.213
103.37.232.4 103.37.232.46 103.37.232.88 103.37.232.130 103.37.232.172 103.37.232.214
103.37.232.253  103.37.232.254  103.37.232.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系