News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
45.192.16稳定便宜的香港服务器租用重视网站加载速度
2020-05-21 16:26
45.192.16稳定便宜的香港服务器租用重视网站加载速度,什么是DCEP认证?答案是“香港数据中心能源从业人员认证”。
DCEP认证是通过香港高防服务器行业与能源部(DOE)之间的合作而开发的一项计划,旨在加快香港云主机环境中的能源节省。DCEP认证课程加强了香港主机最佳实践,并为从业人员提供了进行准确的香港大带宽服务器能源评估和确定香港多线服务器能源效率机会所需的知识,培训和技能。经过培训的DCEP可以将知识传递给香港服务器员工,使他们能够继续改善香港数据中心的优化。
在许多其他领域中,DCEP对部署香港物理服务器优化计划的需求很高。要求香港独立服务器提高能源效率。香港免备案服务器运营商必须制定并报告数据中心战略,以过渡到更高效的香港站群主机基础架构,其最终目标是实现数据中心优化,节省成本以及合并和关闭数据中心。
为了实现这些节省,DCOI要求香港专用服务器使用数据中心基础架构管理(DCIM)系统,并在所有分层数据中心使用至少一个认证的DCEP来监督优化和管理香港专线服务器的能源绩效。
2020年,Needshost作为香港存储服务器优化解决方案的领导者,为香港大带宽服务器IT和数据中心设施经理引入了第一个DCOI模块,以帮助他们遵守管理和预算局的这些要求。
香港BGP服务器的DCIM软件解决方案是一种理想的工具,可帮助DCEP认证的专业人员以简化的单一解决方案监控,跟踪和提高香港cn2服务器的能源效率。

45.192.16.5 45.192.16.47 45.192.16.89 45.192.16.131 45.192.16.173 45.192.16.215
45.192.16.6 45.192.16.48 45.192.16.90 45.192.16.132 45.192.16.174 45.192.16.216
45.192.16.7 45.192.16.49 45.192.16.91 45.192.16.133 45.192.16.175 45.192.16.217
45.192.16.8 45.192.16.50 45.192.16.92 45.192.16.134 45.192.16.176 45.192.16.218
45.192.16.9 45.192.16.51 45.192.16.93 45.192.16.135 45.192.16.177 45.192.16.219
45.192.16.10 45.192.16.52 45.192.16.94 45.192.16.136 45.192.16.178 45.192.16.220
45.192.16.11 45.192.16.53 45.192.16.95 45.192.16.137 45.192.16.179 45.192.16.221
45.192.16.12 45.192.16.54 45.192.16.96 45.192.16.138 45.192.16.180 45.192.16.222
45.192.16.13 45.192.16.55 45.192.16.97 45.192.16.139 45.192.16.181 45.192.16.223
45.192.16.14 45.192.16.56 45.192.16.98 45.192.16.140 45.192.16.182 45.192.16.224
45.192.16.15 45.192.16.57 45.192.16.99 45.192.16.141 45.192.16.183 45.192.16.225
45.192.16.16 45.192.16.58 45.192.16.100 45.192.16.142 45.192.16.184 45.192.16.226
45.192.16.17 45.192.16.59 45.192.16.101 45.192.16.143 45.192.16.185 45.192.16.227
45.192.16.18 45.192.16.60 45.192.16.102 45.192.16.144 45.192.16.186 45.192.16.228
45.192.16.19 45.192.16.61 45.192.16.103 45.192.16.145 45.192.16.187 45.192.16.229
45.192.16.20 45.192.16.62 45.192.16.104 45.192.16.146 45.192.16.188 45.192.16.230
45.192.16.21 45.192.16.63 45.192.16.105 45.192.16.147 45.192.16.189 45.192.16.231
45.192.16.22 45.192.16.64 45.192.16.106 45.192.16.148 45.192.16.190 45.192.16.232
45.192.16.23 45.192.16.65 45.192.16.107 45.192.16.149 45.192.16.191 45.192.16.233
45.192.16.24 45.192.16.66 45.192.16.108 45.192.16.150 45.192.16.192 45.192.16.234
45.192.16.25 45.192.16.67 45.192.16.109 45.192.16.151 45.192.16.193 45.192.16.235
45.192.16.26 45.192.16.68 45.192.16.110 45.192.16.152 45.192.16.194 45.192.16.236
45.192.16.27 45.192.16.69 45.192.16.111 45.192.16.153 45.192.16.195 45.192.16.237
45.192.16.28 45.192.16.70 45.192.16.112 45.192.16.154 45.192.16.196 45.192.16.238
45.192.16.29 45.192.16.71 45.192.16.113 45.192.16.155 45.192.16.197 45.192.16.239
45.192.16.30 45.192.16.72 45.192.16.114 45.192.16.156 45.192.16.198 45.192.16.240
45.192.16.31 45.192.16.73 45.192.16.115 45.192.16.157 45.192.16.199 45.192.16.241
45.192.16.32 45.192.16.74 45.192.16.116 45.192.16.158 45.192.16.200 45.192.16.242
45.192.16.33 45.192.16.75 45.192.16.117 45.192.16.159 45.192.16.201 45.192.16.243
45.192.16.34 45.192.16.76 45.192.16.118 45.192.16.160 45.192.16.202 45.192.16.244
45.192.16.35 45.192.16.77 45.192.16.119 45.192.16.161 45.192.16.203 45.192.16.245
45.192.16.36 45.192.16.78 45.192.16.120 45.192.16.162 45.192.16.204 45.192.16.246
45.192.16.37 45.192.16.79 45.192.16.121 45.192.16.163 45.192.16.205 45.192.16.247
45.192.16.38 45.192.16.80 45.192.16.122 45.192.16.164 45.192.16.206 45.192.16.248
45.192.16.39 45.192.16.81 45.192.16.123 45.192.16.165 45.192.16.207 45.192.16.249
45.192.16.40 45.192.16.82 45.192.16.124 45.192.16.166 45.192.16.208 45.192.16.250
45.192.16.41 45.192.16.83 45.192.16.125 45.192.16.167 45.192.16.209 45.192.16.251
45.192.16.42 45.192.16.84 45.192.16.126 45.192.16.168 45.192.16.210 45.192.16.252
45.192.16.1 45.192.16.43 45.192.16.85 45.192.16.127 45.192.16.169 45.192.16.211
45.192.16.2 45.192.16.44 45.192.16.86 45.192.16.128 45.192.16.170 45.192.16.212
45.192.16.3 45.192.16.45 45.192.16.87 45.192.16.129 45.192.16.171 45.192.16.213
45.192.16.4 45.192.16.46 45.192.16.88 45.192.16.130 45.192.16.172 45.192.16.214
45.192.16.253  45.192.16.254  45.192.16.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系