News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
43.229.38可跨越互通多个国家延迟极低的香港专线服务器
2019-08-25 15:50
Needshost的使命是保护隐私,这是一项基本人权。我们自2000年以来一直提供海外和匿名香港服务器托管服务。我们是世界上最有经验的海外服务器托管公司之一,拥有8个海外地点,我们自己的Anti-DDoS攻击网络,数千个专用服务器和IP地址,以及全天候运营的内部技术支持团队,以监控和处理您的所有香港CN2服务器租用与托管服务。
我们提供,保护和保护您的香港BGP服务器托管需求。我们提供香港CN2服务器租用,私人电子邮件托管,比特币托管以及保护您身份所需的所有工具。立即注册Needshost的网络服务!
我们认识到香港服务器租用的字面定义是您在不同于您自己的国家托管数据的过程。但是,香港服务器租用有更多的特点,我们将在下面概述;
1:香港专线服务提供商极大地重视其客户的数据隐私,并且其所在国家的法律也反映了这一价值 - 它不允许腐败或非腐败实体检索数据以在其中获益。任何形式的客户隐私成本。
2香港多线服务器提供商有更灵活的内容政策,这不违反民主的第一世界国家的法律。例如,我们允许在一个不容忍言论自由的国家表达一个人的政治观点,或者在不允许新闻自由的国家分享敏感和相关信息。
Needshost成立于2011年,总部设在香港,提供各种香港及海外服务器托管解决方案,主要面向菲律宾和香港的客户。他们的海外服务器位置包括菲律宾,美国和香港。
我们有8年的香港服务器托管租用经验。
我们几乎参加了我们在欧洲可以找到的所有性别会议。
我们建议的人中有近99,99%反映了做出的良好决定。
我们的服务器位于香港,我们所有的国际客户都享有全面的数据隐私,数据安全和广泛的内容可接受性。除了Needshost团队和数据中心人员之外,所有硬件都是私有的,无法访问。
除了人身安全外,香港法律法规还保护香港机房有存储数据的隐私,确保我们的客户也享有法律保障。无论香港服务器托管解决方案如何,我们都会全心全意地为客户提供服务。我们友好的员工随时准备协助解决与托管相关的任何问题。我们有时甚至会提供有关在线营销,网站设计和业务开发的免费建议。
我们采用耐用的基础设施,以确保防止任何停机,同时还利用最大功率和速度。每年,我们都会购买最新的英特尔处理器,内存和存储驱动器,以添加到我们的裸机服务器中。与通过ISO 27001和9001认证的TIER II数据中心协作,构建环境以保护其基础设施并在任何条件下持续使用。
在可负担性和质量提供之间找到了平衡点。我们目前是互联网上最实惠的香港服务器托管服务提供商。我们保证在未来的许多年里保持这种状态。

43.229.38.5 43.229.38.47 43.229.38.89 43.229.38.131 43.229.38.173 43.229.38.215
43.229.38.6 43.229.38.48 43.229.38.90 43.229.38.132 43.229.38.174 43.229.38.216
43.229.38.7 43.229.38.49 43.229.38.91 43.229.38.133 43.229.38.175 43.229.38.217
43.229.38.8 43.229.38.50 43.229.38.92 43.229.38.134 43.229.38.176 43.229.38.218
43.229.38.9 43.229.38.51 43.229.38.93 43.229.38.135 43.229.38.177 43.229.38.219
43.229.38.10 43.229.38.52 43.229.38.94 43.229.38.136 43.229.38.178 43.229.38.220
43.229.38.11 43.229.38.53 43.229.38.95 43.229.38.137 43.229.38.179 43.229.38.221
43.229.38.12 43.229.38.54 43.229.38.96 43.229.38.138 43.229.38.180 43.229.38.222
43.229.38.13 43.229.38.55 43.229.38.97 43.229.38.139 43.229.38.181 43.229.38.223
43.229.38.14 43.229.38.56 43.229.38.98 43.229.38.140 43.229.38.182 43.229.38.224
43.229.38.15 43.229.38.57 43.229.38.99 43.229.38.141 43.229.38.183 43.229.38.225
43.229.38.16 43.229.38.58 43.229.38.100 43.229.38.142 43.229.38.184 43.229.38.226
43.229.38.17 43.229.38.59 43.229.38.101 43.229.38.143 43.229.38.185 43.229.38.227
43.229.38.18 43.229.38.60 43.229.38.102 43.229.38.144 43.229.38.186 43.229.38.228
43.229.38.19 43.229.38.61 43.229.38.103 43.229.38.145 43.229.38.187 43.229.38.229
43.229.38.20 43.229.38.62 43.229.38.104 43.229.38.146 43.229.38.188 43.229.38.230
43.229.38.21 43.229.38.63 43.229.38.105 43.229.38.147 43.229.38.189 43.229.38.231
43.229.38.22 43.229.38.64 43.229.38.106 43.229.38.148 43.229.38.190 43.229.38.232
43.229.38.23 43.229.38.65 43.229.38.107 43.229.38.149 43.229.38.191 43.229.38.233
43.229.38.24 43.229.38.66 43.229.38.108 43.229.38.150 43.229.38.192 43.229.38.234
43.229.38.25 43.229.38.67 43.229.38.109 43.229.38.151 43.229.38.193 43.229.38.235
43.229.38.26 43.229.38.68 43.229.38.110 43.229.38.152 43.229.38.194 43.229.38.236
43.229.38.27 43.229.38.69 43.229.38.111 43.229.38.153 43.229.38.195 43.229.38.237
43.229.38.28 43.229.38.70 43.229.38.112 43.229.38.154 43.229.38.196 43.229.38.238
43.229.38.29 43.229.38.71 43.229.38.113 43.229.38.155 43.229.38.197 43.229.38.239
43.229.38.30 43.229.38.72 43.229.38.114 43.229.38.156 43.229.38.198 43.229.38.240
43.229.38.31 43.229.38.73 43.229.38.115 43.229.38.157 43.229.38.199 43.229.38.241
43.229.38.32 43.229.38.74 43.229.38.116 43.229.38.158 43.229.38.200 43.229.38.242
43.229.38.33 43.229.38.75 43.229.38.117 43.229.38.159 43.229.38.201 43.229.38.243
43.229.38.34 43.229.38.76 43.229.38.118 43.229.38.160 43.229.38.202 43.229.38.244
43.229.38.35 43.229.38.77 43.229.38.119 43.229.38.161 43.229.38.203 43.229.38.245
43.229.38.36 43.229.38.78 43.229.38.120 43.229.38.162 43.229.38.204 43.229.38.246
43.229.38.37 43.229.38.79 43.229.38.121 43.229.38.163 43.229.38.205 43.229.38.247
43.229.38.38 43.229.38.80 43.229.38.122 43.229.38.164 43.229.38.206 43.229.38.248
43.229.38.39 43.229.38.81 43.229.38.123 43.229.38.165 43.229.38.207 43.229.38.249
43.229.38.40 43.229.38.82 43.229.38.124 43.229.38.166 43.229.38.208 43.229.38.250
43.229.38.41 43.229.38.83 43.229.38.125 43.229.38.167 43.229.38.209 43.229.38.251
43.229.38.42 43.229.38.84 43.229.38.126 43.229.38.168 43.229.38.210 43.229.38.252
43.229.38.1 43.229.38.43 43.229.38.85 43.229.38.127 43.229.38.169 43.229.38.211
43.229.38.2 43.229.38.44 43.229.38.86 43.229.38.128 43.229.38.170 43.229.38.212
43.229.38.3 43.229.38.45 43.229.38.87 43.229.38.129 43.229.38.171 43.229.38.213
43.229.38.4 43.229.38.46 43.229.38.88 43.229.38.130 43.229.38.172 43.229.38.214
43.229.38.253  43.229.38.254  43.229.38.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系