News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
103.41.127香港百兆服务器带宽享受私人专享CN2独立环境
2019-08-26 08:57
我们以香港的高科技数据中心为出发点,以技术为核心,拥有强大的技术团队支持,为企业提供高科技的香港服务器网络安全解决方案和增值服务。我们使用香港CN2服务器和首席电信作为我们的带宽提供商。香港IDC机房具有可靠的安全性,防火,温度,湿度和不间断电源,确保香港BGP服务器质量并通过千兆交换机直接连接到主干机国际出口机房,确保国际带宽。
香港是为亚洲观众提供网站/服务的最佳场所之一。我们与粉岭香港数据中心的战略合作伙伴关系使我们能够为客户提供香港高防服务器产品和服务。
我们通过一组独立香港服务器,香港专线服务器,香港服务器托管等服务帮助个人和小型企业建立在线家庭。我们公司提供的服务范围广泛,具有全球范围和合理的成本,使这些服务成为个人和小型企业的理想选择。
我们将保护您的业务免受哪些网络威胁?
通过在ACL / FlowSpec级别使用IP数据包处理而无需检查TCP连接,我们的云过滤平台能够反映具有超过1 Tbps容量的TCP / UDP扩频的攻击。
160Gbps的活动过滤带可以保护您的应用程序免受任何HTTP泛洪攻击。
独特的自动查询检测技术可以抵消甚至低频攻击(“低速和慢速”),这是传统方法无法检测到的。
防止自动注册,暴力破解和解析,而无需实施第三方SDK和更改应用程序代码。
我们考虑从统计分析,签名,技术和行为因素中获得的数据。
我们不会阻止与受感染设备在同一IP地址后面的合法用户。这在使用公共Wi-Fi或移动运营商NAT时非常重要。
我们将通过附加功能(Web应用程序防火墙(WAF))防止对应用程序及其数据的未授权访问。
我们还使用Let's Encrypt发布和续订证书。
我们不会考虑您资源的高峰流量。因此,您无需在促销期间和紧急情况下支付流量激增。
我们不会根据您选择的任何计划限制过滤带。
为了提供最大的保护效率,我们会在配置服务时考虑您的流量配置文件。
在检测到攻击时,我们通过云过滤平台宣布了一个专门为您服务的/ 24子网。
所有入站流量都会到达正在分析和阻止的过滤平台。净化的流量通过专用通道传送到您的香港我们将阻止所有不需要的机器人生成的流量。您的网站和API仅供真实用户使用。服务器。
 

103.41.127.5 103.41.127.47 103.41.127.89 103.41.127.131 103.41.127.173 103.41.127.215
103.41.127.6 103.41.127.48 103.41.127.90 103.41.127.132 103.41.127.174 103.41.127.216
103.41.127.7 103.41.127.49 103.41.127.91 103.41.127.133 103.41.127.175 103.41.127.217
103.41.127.8 103.41.127.50 103.41.127.92 103.41.127.134 103.41.127.176 103.41.127.218
103.41.127.9 103.41.127.51 103.41.127.93 103.41.127.135 103.41.127.177 103.41.127.219
103.41.127.10 103.41.127.52 103.41.127.94 103.41.127.136 103.41.127.178 103.41.127.220
103.41.127.11 103.41.127.53 103.41.127.95 103.41.127.137 103.41.127.179 103.41.127.221
103.41.127.12 103.41.127.54 103.41.127.96 103.41.127.138 103.41.127.180 103.41.127.222
103.41.127.13 103.41.127.55 103.41.127.97 103.41.127.139 103.41.127.181 103.41.127.223
103.41.127.14 103.41.127.56 103.41.127.98 103.41.127.140 103.41.127.182 103.41.127.224
103.41.127.15 103.41.127.57 103.41.127.99 103.41.127.141 103.41.127.183 103.41.127.225
103.41.127.16 103.41.127.58 103.41.127.100 103.41.127.142 103.41.127.184 103.41.127.226
103.41.127.17 103.41.127.59 103.41.127.101 103.41.127.143 103.41.127.185 103.41.127.227
103.41.127.18 103.41.127.60 103.41.127.102 103.41.127.144 103.41.127.186 103.41.127.228
103.41.127.19 103.41.127.61 103.41.127.103 103.41.127.145 103.41.127.187 103.41.127.229
103.41.127.20 103.41.127.62 103.41.127.104 103.41.127.146 103.41.127.188 103.41.127.230
103.41.127.21 103.41.127.63 103.41.127.105 103.41.127.147 103.41.127.189 103.41.127.231
103.41.127.22 103.41.127.64 103.41.127.106 103.41.127.148 103.41.127.190 103.41.127.232
103.41.127.23 103.41.127.65 103.41.127.107 103.41.127.149 103.41.127.191 103.41.127.233
103.41.127.24 103.41.127.66 103.41.127.108 103.41.127.150 103.41.127.192 103.41.127.234
103.41.127.25 103.41.127.67 103.41.127.109 103.41.127.151 103.41.127.193 103.41.127.235
103.41.127.26 103.41.127.68 103.41.127.110 103.41.127.152 103.41.127.194 103.41.127.236
103.41.127.27 103.41.127.69 103.41.127.111 103.41.127.153 103.41.127.195 103.41.127.237
103.41.127.28 103.41.127.70 103.41.127.112 103.41.127.154 103.41.127.196 103.41.127.238
103.41.127.29 103.41.127.71 103.41.127.113 103.41.127.155 103.41.127.197 103.41.127.239
103.41.127.30 103.41.127.72 103.41.127.114 103.41.127.156 103.41.127.198 103.41.127.240
103.41.127.31 103.41.127.73 103.41.127.115 103.41.127.157 103.41.127.199 103.41.127.241
103.41.127.32 103.41.127.74 103.41.127.116 103.41.127.158 103.41.127.200 103.41.127.242
103.41.127.33 103.41.127.75 103.41.127.117 103.41.127.159 103.41.127.201 103.41.127.243
103.41.127.34 103.41.127.76 103.41.127.118 103.41.127.160 103.41.127.202 103.41.127.244
103.41.127.35 103.41.127.77 103.41.127.119 103.41.127.161 103.41.127.203 103.41.127.245
103.41.127.36 103.41.127.78 103.41.127.120 103.41.127.162 103.41.127.204 103.41.127.246
103.41.127.37 103.41.127.79 103.41.127.121 103.41.127.163 103.41.127.205 103.41.127.247
103.41.127.38 103.41.127.80 103.41.127.122 103.41.127.164 103.41.127.206 103.41.127.248
103.41.127.39 103.41.127.81 103.41.127.123 103.41.127.165 103.41.127.207 103.41.127.249
103.41.127.40 103.41.127.82 103.41.127.124 103.41.127.166 103.41.127.208 103.41.127.250
103.41.127.41 103.41.127.83 103.41.127.125 103.41.127.167 103.41.127.209 103.41.127.251
103.41.127.42 103.41.127.84 103.41.127.126 103.41.127.168 103.41.127.210 103.41.127.252
103.41.127.1 103.41.127.43 103.41.127.85 103.41.127.127 103.41.127.169 103.41.127.211
103.41.127.2 103.41.127.44 103.41.127.86 103.41.127.128 103.41.127.170 103.41.127.212
103.41.127.3 103.41.127.45 103.41.127.87 103.41.127.129 103.41.127.171 103.41.127.213
103.41.127.4 103.41.127.46 103.41.127.88 103.41.127.130 103.41.127.172 103.41.127.214
103.41.127.253  103.41.127.254  103.41.127.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系