News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
43.230.143Needshost一站式海外服务器资源租用托管服务
2019-09-10 12:24
Needshost成立于2010年,已经为许多成功的企业提供香港云服务器服务,他们已将业务扩展到亚洲。如果您希望在亚洲建立业务,我们已准备好让您的业务领先一步。Needshost可以在香港台数据中心为您提供以下服务。
强大的香港独立物理机在VMWARE虚拟化平台下根据客户要求,预制专用香港服务器和自定义构建专用香港BGP服务器,1U机架主机托管,半机柜和完整的专用机柜香港CN2服务器托管服务,广泛的操作系统选择。如果.ISO提供,我们也可以安装客户自己的操作系统以折扣价格进入市场最常用的软件许可证。cPanel / WHM,DirectAdmin,Litespeed Web服务器,Windows操作系统许可证。
在香港数据中心,我们有两个基本的优先事项。性能和安全性
我们的员工每周7天,每天24小时监控服务,以便在网络出现任何不良情况时进行干预。在这样做的同时,我们还确保我们拥有最佳和最短的路线,以获得最低的延迟和性能。我们有很多备用服务器部件,以防任何硬件故障,因此我们可以立即更换损坏的部件,以减少停机时间。
至于安全性,香港数据中心每周7天每天24小时配备人员以保持安全性。数据中心的参赛作品由保安人员登记,所有活动均由全天候监控。除此之外,我们还将香港多线服务器保留在中,因此我们可以确保不会发生未经授权的访问。通过所有这些安全措施,您可以在香港数据中心安全地与您合作。
我们的香港数据中心拥有香港电力公司的双用途供电。在数据中心,每个系统(例如UPS,空调)都由独立的配电板供电,以防止电源故障时系统之间的干扰(万一)。我们对电力线,数据线和水管进行物理隔离,以确保安全。在机柜中,双回路电路的功率由UPS系统提供,具有高可靠性,并且在停电时能够维持超过15分钟。因此,这种机制为备用电源系统提供了足够的启动时间。备用电源系统由柴油发电机和独立的大型油箱组成,可以在不中断的情况下维持数据中心24小时以上的运行。我们的数据中心最多可达99个。999%的运营可用性。所有机电设备均采用N + 1冗余设计,即所有设备都有多个备份设备。
在数据中心内部,我们的香港专线服务器采用专用的高显热空调系统,双源和双回路水冷,确保主机不间断运行,延长设备的使用寿命。此外,为了帮助随时跟踪任何环境变化,数据中心内还有冗余冷却器,冷却塔,紧急排气扇,漏水和楼宇管理系统。
香港机房拥有80%的国内宽带网络市场份额,在香港各地部署了多个数据中心,用于网络接入。通过在HiNet骨干网上构建网络节点,总网络带宽超过1Tbps,IDC具有低延迟和高带宽的优势。因此,IDC通过企业专用网,国内租赁线和全球海底专用电缆为我们的客户提供最流畅,最快速和最可靠的带宽资源。
我们数据中心的建筑材料全部采用防火设备,所有消防设备均采用高标准的多重防火,双重检测和VESDA(极早期烟雾探测装置)。它是一种高度灵敏的烟雾探测系统,具有进气功能,能够在早期有效地感知可疑火灾。它将在胚胎阶段立即发出火警,这将有更多时间以有效的方式控制火灾。

43.230.143.5 43.230.143.47 43.230.143.89 43.230.143.131 43.230.143.173 43.230.143.215
43.230.143.6 43.230.143.48 43.230.143.90 43.230.143.132 43.230.143.174 43.230.143.216
43.230.143.7 43.230.143.49 43.230.143.91 43.230.143.133 43.230.143.175 43.230.143.217
43.230.143.8 43.230.143.50 43.230.143.92 43.230.143.134 43.230.143.176 43.230.143.218
43.230.143.9 43.230.143.51 43.230.143.93 43.230.143.135 43.230.143.177 43.230.143.219
43.230.143.10 43.230.143.52 43.230.143.94 43.230.143.136 43.230.143.178 43.230.143.220
43.230.143.11 43.230.143.53 43.230.143.95 43.230.143.137 43.230.143.179 43.230.143.221
43.230.143.12 43.230.143.54 43.230.143.96 43.230.143.138 43.230.143.180 43.230.143.222
43.230.143.13 43.230.143.55 43.230.143.97 43.230.143.139 43.230.143.181 43.230.143.223
43.230.143.14 43.230.143.56 43.230.143.98 43.230.143.140 43.230.143.182 43.230.143.224
43.230.143.15 43.230.143.57 43.230.143.99 43.230.143.141 43.230.143.183 43.230.143.225
43.230.143.16 43.230.143.58 43.230.143.100 43.230.143.142 43.230.143.184 43.230.143.226
43.230.143.17 43.230.143.59 43.230.143.101 43.230.143.143 43.230.143.185 43.230.143.227
43.230.143.18 43.230.143.60 43.230.143.102 43.230.143.144 43.230.143.186 43.230.143.228
43.230.143.19 43.230.143.61 43.230.143.103 43.230.143.145 43.230.143.187 43.230.143.229
43.230.143.20 43.230.143.62 43.230.143.104 43.230.143.146 43.230.143.188 43.230.143.230
43.230.143.21 43.230.143.63 43.230.143.105 43.230.143.147 43.230.143.189 43.230.143.231
43.230.143.22 43.230.143.64 43.230.143.106 43.230.143.148 43.230.143.190 43.230.143.232
43.230.143.23 43.230.143.65 43.230.143.107 43.230.143.149 43.230.143.191 43.230.143.233
43.230.143.24 43.230.143.66 43.230.143.108 43.230.143.150 43.230.143.192 43.230.143.234
43.230.143.25 43.230.143.67 43.230.143.109 43.230.143.151 43.230.143.193 43.230.143.235
43.230.143.26 43.230.143.68 43.230.143.110 43.230.143.152 43.230.143.194 43.230.143.236
43.230.143.27 43.230.143.69 43.230.143.111 43.230.143.153 43.230.143.195 43.230.143.237
43.230.143.28 43.230.143.70 43.230.143.112 43.230.143.154 43.230.143.196 43.230.143.238
43.230.143.29 43.230.143.71 43.230.143.113 43.230.143.155 43.230.143.197 43.230.143.239
43.230.143.30 43.230.143.72 43.230.143.114 43.230.143.156 43.230.143.198 43.230.143.240
43.230.143.31 43.230.143.73 43.230.143.115 43.230.143.157 43.230.143.199 43.230.143.241
43.230.143.32 43.230.143.74 43.230.143.116 43.230.143.158 43.230.143.200 43.230.143.242
43.230.143.33 43.230.143.75 43.230.143.117 43.230.143.159 43.230.143.201 43.230.143.243
43.230.143.34 43.230.143.76 43.230.143.118 43.230.143.160 43.230.143.202 43.230.143.244
43.230.143.35 43.230.143.77 43.230.143.119 43.230.143.161 43.230.143.203 43.230.143.245
43.230.143.36 43.230.143.78 43.230.143.120 43.230.143.162 43.230.143.204 43.230.143.246
43.230.143.37 43.230.143.79 43.230.143.121 43.230.143.163 43.230.143.205 43.230.143.247
43.230.143.38 43.230.143.80 43.230.143.122 43.230.143.164 43.230.143.206 43.230.143.248
43.230.143.39 43.230.143.81 43.230.143.123 43.230.143.165 43.230.143.207 43.230.143.249
43.230.143.40 43.230.143.82 43.230.143.124 43.230.143.166 43.230.143.208 43.230.143.250
43.230.143.41 43.230.143.83 43.230.143.125 43.230.143.167 43.230.143.209 43.230.143.251
43.230.143.42 43.230.143.84 43.230.143.126 43.230.143.168 43.230.143.210 43.230.143.252
43.230.143.1 43.230.143.43 43.230.143.85 43.230.143.127 43.230.143.169 43.230.143.211
43.230.143.2 43.230.143.44 43.230.143.86 43.230.143.128 43.230.143.170 43.230.143.212
43.230.143.3 43.230.143.45 43.230.143.87 43.230.143.129 43.230.143.171 43.230.143.213
43.230.143.4 43.230.143.46 43.230.143.88 43.230.143.130 43.230.143.172 43.230.143.214
43.230.143.253  43.230.143.254  43.230.143.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系