News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
43.230.141香港专线服务器维持亚太地区核心合作伙伴关系
2019-09-15 12:11
Needshost成立于2010年,是业内领先的香港服务器托管服务提供商。该公司为其遍布全球的多元化客户提供无可挑剔的香港云服务器产品和服务。多年来,我们已经建立了自己作为一个联系紧密,以客户为中心的行业组织。在Needshost,我们的使命是为尊敬的客户提供出色的香港BGP服务器托管和数据中心服务。我们提供广泛的产品和服务,香港专线服务器,棋牌游戏解决方案和香港云计算。我们的香港数据中心可确保您的数据和信息的最高安全性。提供最快,最可靠的香港CN2服务器,保证99.95%的网络正常运行时间。我们是一支致力于实现客户满意度和客户保留目标的专业团队。我们提供24X7客户支持,为我们尊贵的客户提供全天候服务。设备齐全的香港数据中心拥有优质资源,经济高效且用户友好的解决方案,保证99.95%的网络正常运行时间,可靠的客户服务。
在香港和中国地区提供高度灵活,安全且以性能为导向的数据中心解决方案。我们的目标是帮助我们的客户降低总体拥有成本并最大限度地减少停机时间风险,同时不影响安全性和合规性要求。我们灵活的数据中心架构提供IT基础架构,应用程序和服务的集成管理。我们利用高弹性功能来管理不断增加的企业数据量。我们的数据存储方法超越了传统方法,支持远程存储,数据存档,数据可访问性和按需可扩展性。我们提供不间断的电源备份,包括电源,燃气和涡轮机能源。我们的备份系统在整个系统中完全是N + 1冗余。我们在不同位置的多台计算机上分发所有数据,以避免单点故障。我们提供按需可扩展性和附加组件,以便在与现有环境连接的同时为您的业务增加灵活性。我们的数据中心部署冗余的Cisco和Foundry组件,以避免任何组件故障。我们配备了企业级技术和网络解决方案,使我们的客户能够从降低成本,增强的可扩展性和简化的IT管理中受益。我们获得了ISO 27001:2005认证,这是为我们的顶级IT安全和管理实践提供企业级数据中心解决方案的数据中心最负盛名的奖项。我们全面的监控,熟练的管理以及对服务器的精心维护以及为数据和资产安全实施的六区安全模型,使我们的竞争对手羡慕我们并使我们的联盟分开。Needshost设计的香港数据中心解决方案可确保企业增长和IT设备的高效同步,同时规划和构建高性能驱动的数据空间。我们强大的安全架构和尖端的香港云计算技术应用使我们与竞争对手脱颖而出,并帮助我们在印度的顶级数据中心解决方案提供商中占据一席之地。25,000平方英尺的数据中心空间,冗余N + 1电源备份系统,多个CCTV摄像头部署,强大的六区保护,尖端的硬件技术,99.95%的正常运行时间SLA,高性能带宽,全天候技术援助,合适的温度,湿度和卫生。香港云数据中心解决方案协调并整合关键系统,以避免业务风险,并提供快速,动态和安全的服务。我们的数据中心专家精通设计和实施熟练的解决方案,以避免可能破坏您的IT基础架构,业务和日常运营的问题。我们的高性能数据中心解决方案使企业能够专注于其核心竞争力。有效的计算中心旨在成为创新和敏捷的平台。通过提供详尽的信息和直观的视图,让客户了解整个数据中心行业的持续趋势。凭借来自不同背景和强大的全球敏锐度的管理团队的精心指导,我们见证了十四年的巨大业务增长。

43.230.141.5 43.230.141.47 43.230.141.89 43.230.141.131 43.230.141.173 43.230.141.215
43.230.141.6 43.230.141.48 43.230.141.90 43.230.141.132 43.230.141.174 43.230.141.216
43.230.141.7 43.230.141.49 43.230.141.91 43.230.141.133 43.230.141.175 43.230.141.217
43.230.141.8 43.230.141.50 43.230.141.92 43.230.141.134 43.230.141.176 43.230.141.218
43.230.141.9 43.230.141.51 43.230.141.93 43.230.141.135 43.230.141.177 43.230.141.219
43.230.141.10 43.230.141.52 43.230.141.94 43.230.141.136 43.230.141.178 43.230.141.220
43.230.141.11 43.230.141.53 43.230.141.95 43.230.141.137 43.230.141.179 43.230.141.221
43.230.141.12 43.230.141.54 43.230.141.96 43.230.141.138 43.230.141.180 43.230.141.222
43.230.141.13 43.230.141.55 43.230.141.97 43.230.141.139 43.230.141.181 43.230.141.223
43.230.141.14 43.230.141.56 43.230.141.98 43.230.141.140 43.230.141.182 43.230.141.224
43.230.141.15 43.230.141.57 43.230.141.99 43.230.141.141 43.230.141.183 43.230.141.225
43.230.141.16 43.230.141.58 43.230.141.100 43.230.141.142 43.230.141.184 43.230.141.226
43.230.141.17 43.230.141.59 43.230.141.101 43.230.141.143 43.230.141.185 43.230.141.227
43.230.141.18 43.230.141.60 43.230.141.102 43.230.141.144 43.230.141.186 43.230.141.228
43.230.141.19 43.230.141.61 43.230.141.103 43.230.141.145 43.230.141.187 43.230.141.229
43.230.141.20 43.230.141.62 43.230.141.104 43.230.141.146 43.230.141.188 43.230.141.230
43.230.141.21 43.230.141.63 43.230.141.105 43.230.141.147 43.230.141.189 43.230.141.231
43.230.141.22 43.230.141.64 43.230.141.106 43.230.141.148 43.230.141.190 43.230.141.232
43.230.141.23 43.230.141.65 43.230.141.107 43.230.141.149 43.230.141.191 43.230.141.233
43.230.141.24 43.230.141.66 43.230.141.108 43.230.141.150 43.230.141.192 43.230.141.234
43.230.141.25 43.230.141.67 43.230.141.109 43.230.141.151 43.230.141.193 43.230.141.235
43.230.141.26 43.230.141.68 43.230.141.110 43.230.141.152 43.230.141.194 43.230.141.236
43.230.141.27 43.230.141.69 43.230.141.111 43.230.141.153 43.230.141.195 43.230.141.237
43.230.141.28 43.230.141.70 43.230.141.112 43.230.141.154 43.230.141.196 43.230.141.238
43.230.141.29 43.230.141.71 43.230.141.113 43.230.141.155 43.230.141.197 43.230.141.239
43.230.141.30 43.230.141.72 43.230.141.114 43.230.141.156 43.230.141.198 43.230.141.240
43.230.141.31 43.230.141.73 43.230.141.115 43.230.141.157 43.230.141.199 43.230.141.241
43.230.141.32 43.230.141.74 43.230.141.116 43.230.141.158 43.230.141.200 43.230.141.242
43.230.141.33 43.230.141.75 43.230.141.117 43.230.141.159 43.230.141.201 43.230.141.243
43.230.141.34 43.230.141.76 43.230.141.118 43.230.141.160 43.230.141.202 43.230.141.244
43.230.141.35 43.230.141.77 43.230.141.119 43.230.141.161 43.230.141.203 43.230.141.245
43.230.141.36 43.230.141.78 43.230.141.120 43.230.141.162 43.230.141.204 43.230.141.246
43.230.141.37 43.230.141.79 43.230.141.121 43.230.141.163 43.230.141.205 43.230.141.247
43.230.141.38 43.230.141.80 43.230.141.122 43.230.141.164 43.230.141.206 43.230.141.248
43.230.141.39 43.230.141.81 43.230.141.123 43.230.141.165 43.230.141.207 43.230.141.249
43.230.141.40 43.230.141.82 43.230.141.124 43.230.141.166 43.230.141.208 43.230.141.250
43.230.141.41 43.230.141.83 43.230.141.125 43.230.141.167 43.230.141.209 43.230.141.251
43.230.141.42 43.230.141.84 43.230.141.126 43.230.141.168 43.230.141.210 43.230.141.252
43.230.141.1 43.230.141.43 43.230.141.85 43.230.141.127 43.230.141.169 43.230.141.211
43.230.141.2 43.230.141.44 43.230.141.86 43.230.141.128 43.230.141.170 43.230.141.212
43.230.141.3 43.230.141.45 43.230.141.87 43.230.141.129 43.230.141.171 43.230.141.213
43.230.141.4 43.230.141.46 43.230.141.88 43.230.141.130 43.230.141.172 43.230.141.214
43.230.141.253  43.230.141.254  43.230.141.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系