News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
182.16.68智能香港云主机安全的备份保护您的网站和在线数据
2020-02-13 03:28
Needshost主要运营香港云服务器项目;182.16.68智能香港云主机安全的备份保护您的网站和在线数据,由各种知识领域组成的专业团队,例如计算机安全,系统管理,网络,Web开发,自2011年以来一直致力于提供香港服务器和基于Windows和Linux 香港专线服务器的租用服务。 
自2011年以来,我们一直在工作。成千上万的个人和组织成为我们的客户。 我们以最低的价格提供基于物理硬件化得香港BGP服务器,可靠且稳定运行的Windows和Linux香港CN2服务器。 
我们仅向客户提供最佳,专业的香港服务器解决方案,例如免费安装香港服务器和无限带宽,通过具有管理员权限和控制台root访问权限的Windows远程桌面(RDP)进行访问,99.8%的正常运行时间保证以及市场上的最佳价格,以及免费测试,24小时技术支持和系统监控。 
我们仅使用Hewlett Packard和IBM的一流设备。我们的香港服务器连接到高级高速通道,并具有出色的性能,使我们的服务成为市场上最好的服务之一。 对于我们的香港服务器,使用具有RAID10磁盘阵列的四处理器主机服务器。我们的RAID10磁盘阵列基于高速SAS和SSD驱动器构建。它提供了对信息的高速访问,它比大多数使用SATA驱动器的Web托管提供商所提供的虚拟服务器要快10到20倍。此外,由于在硬盘驱动器发生故障的情况下使用我们的RAID10阵列,您的信息也不会丢失,并且我们将能够恢复虚拟服务器的性能而不会丢失其上的数据。 
我们的香港服务器优惠:
可靠性和性能–企业硬件,高质量的数据中心,稳定的网络。
灵活性–我们提供各种规格不同的服务器,并且可以定制大多数产品以满足特定要求
托管选项–我们提供托管托管选项来接管基于Linux的服务器的常规维护。
我们的“带宽使用情况”监视器可帮助您了解整个网络中有多少数据流。您可以访问统计信息和图形信息,以进一步调查所有带宽使用情况。您可以根据需要通过“带宽使用情况”工具来补充额外的带宽。高级防火墙提供了一种直观且全面的具有成本效益的解决方案,以确保服务器安全。您也可以为出站和入站连接添加防火墙规则,使防火墙成为双向。备份系统为您的香港云服务器提供易于使用的文件级备份,图像级备份和快照备份。您可以将备份计划为从小到大每小时一次,直到每年一次,然后增量存储数据。我们的备份系统提供单击服务器还原过程,并为成功或失败的备份提供警报通知。我们的服务器监视器是一个完整的解决方案,用于监视您服务器上的各种服务(例如PING,HTTP,DNS,SMTP和来自世界各地的许多其他服务)以及历史的图形统计信息。通过多种通知媒体(例如,电子邮件和SMS)自动发送有关性能和可用性问题的警报。我们的SQL备份系统为保护存储在SQL Server数据库中的关键数据提供了必要的保障。您需要备份数据库以定期保留对数据的修改。
香港云服务器随附的服务:
DDoS攻击的目的是通过使Internet上多个点的同时请求过载,从而使服务器不可用。
香港数据中心由两个电源供电。发电机可以持续96小时,从而可以修复任何可能的网络故障。
所有光纤连接至少是冗余的,在某些情况下是三倍的。这使我们有可能向您保证99.9%的服务水平协议(SLA)。
您只需在控制面板中单击几下,即可访问服务器的基本元素(CPU,RAM,安装模板等)。
在我们的管理界面中,您只需单击一下即可重新启动并重新安装服务器。
您只需简单的点击即可免费为服务器配置RDNS

182.16.68.5 182.16.68.47 182.16.68.89 182.16.68.131 182.16.68.173 182.16.68.215
182.16.68.6 182.16.68.48 182.16.68.90 182.16.68.132 182.16.68.174 182.16.68.216
182.16.68.7 182.16.68.49 182.16.68.91 182.16.68.133 182.16.68.175 182.16.68.217
182.16.68.8 182.16.68.50 182.16.68.92 182.16.68.134 182.16.68.176 182.16.68.218
182.16.68.9 182.16.68.51 182.16.68.93 182.16.68.135 182.16.68.177 182.16.68.219
182.16.68.10 182.16.68.52 182.16.68.94 182.16.68.136 182.16.68.178 182.16.68.220
182.16.68.11 182.16.68.53 182.16.68.95 182.16.68.137 182.16.68.179 182.16.68.221
182.16.68.12 182.16.68.54 182.16.68.96 182.16.68.138 182.16.68.180 182.16.68.222
182.16.68.13 182.16.68.55 182.16.68.97 182.16.68.139 182.16.68.181 182.16.68.223
182.16.68.14 182.16.68.56 182.16.68.98 182.16.68.140 182.16.68.182 182.16.68.224
182.16.68.15 182.16.68.57 182.16.68.99 182.16.68.141 182.16.68.183 182.16.68.225
182.16.68.16 182.16.68.58 182.16.68.100 182.16.68.142 182.16.68.184 182.16.68.226
182.16.68.17 182.16.68.59 182.16.68.101 182.16.68.143 182.16.68.185 182.16.68.227
182.16.68.18 182.16.68.60 182.16.68.102 182.16.68.144 182.16.68.186 182.16.68.228
182.16.68.19 182.16.68.61 182.16.68.103 182.16.68.145 182.16.68.187 182.16.68.229
182.16.68.20 182.16.68.62 182.16.68.104 182.16.68.146 182.16.68.188 182.16.68.230
182.16.68.21 182.16.68.63 182.16.68.105 182.16.68.147 182.16.68.189 182.16.68.231
182.16.68.22 182.16.68.64 182.16.68.106 182.16.68.148 182.16.68.190 182.16.68.232
182.16.68.23 182.16.68.65 182.16.68.107 182.16.68.149 182.16.68.191 182.16.68.233
182.16.68.24 182.16.68.66 182.16.68.108 182.16.68.150 182.16.68.192 182.16.68.234
182.16.68.25 182.16.68.67 182.16.68.109 182.16.68.151 182.16.68.193 182.16.68.235
182.16.68.26 182.16.68.68 182.16.68.110 182.16.68.152 182.16.68.194 182.16.68.236
182.16.68.27 182.16.68.69 182.16.68.111 182.16.68.153 182.16.68.195 182.16.68.237
182.16.68.28 182.16.68.70 182.16.68.112 182.16.68.154 182.16.68.196 182.16.68.238
182.16.68.29 182.16.68.71 182.16.68.113 182.16.68.155 182.16.68.197 182.16.68.239
182.16.68.30 182.16.68.72 182.16.68.114 182.16.68.156 182.16.68.198 182.16.68.240
182.16.68.31 182.16.68.73 182.16.68.115 182.16.68.157 182.16.68.199 182.16.68.241
182.16.68.32 182.16.68.74 182.16.68.116 182.16.68.158 182.16.68.200 182.16.68.242
182.16.68.33 182.16.68.75 182.16.68.117 182.16.68.159 182.16.68.201 182.16.68.243
182.16.68.34 182.16.68.76 182.16.68.118 182.16.68.160 182.16.68.202 182.16.68.244
182.16.68.35 182.16.68.77 182.16.68.119 182.16.68.161 182.16.68.203 182.16.68.245
182.16.68.36 182.16.68.78 182.16.68.120 182.16.68.162 182.16.68.204 182.16.68.246
182.16.68.37 182.16.68.79 182.16.68.121 182.16.68.163 182.16.68.205 182.16.68.247
182.16.68.38 182.16.68.80 182.16.68.122 182.16.68.164 182.16.68.206 182.16.68.248
182.16.68.39 182.16.68.81 182.16.68.123 182.16.68.165 182.16.68.207 182.16.68.249
182.16.68.40 182.16.68.82 182.16.68.124 182.16.68.166 182.16.68.208 182.16.68.250
182.16.68.41 182.16.68.83 182.16.68.125 182.16.68.167 182.16.68.209 182.16.68.251
182.16.68.42 182.16.68.84 182.16.68.126 182.16.68.168 182.16.68.210 182.16.68.252
182.16.68.1 182.16.68.43 182.16.68.85 182.16.68.127 182.16.68.169 182.16.68.211
182.16.68.2 182.16.68.44 182.16.68.86 182.16.68.128 182.16.68.170 182.16.68.212
182.16.68.3 182.16.68.45 182.16.68.87 182.16.68.129 182.16.68.171 182.16.68.213
182.16.68.4 182.16.68.46 182.16.68.88 182.16.68.130 182.16.68.172 182.16.68.214
182.16.68.253  182.16.68.254  182.16.68.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系