News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
1.32.192新手网站架设租用香港服务器注意事项
2019-06-30 13:13
但是,对于许多新手网站管理员来说,租用1.132香港服务器时仍存在各种问题。因此,在香港服务器租赁之前,最好先了解几点,这里Needshost简单地说。

新手网站架设租用香港服务器注意事项

1 香港服务器租赁优势
 
(1)无需提交
 
(2)Ping值约为40ms,访问速度快
 
(3)国际出口带宽,大陆 欧美接入快,稳定。
 
2 香港服务器租赁提示
 
(1)选择信誉良好的托管服务器 一般主机服务提供商资格和文件:除营业执照 税务登记证书 组织机构代码证书 等企业基本文件; ICP证书,即增值电信业务许可证  ISP(Internet Service Provider)Internet服务提供商ID。
 
(2)香港服务器是一个长期使用的过程,所以售后服务非常重要,所以必须选择具有技术实力的主机,这样才能在使用过程中解决问题。
 
3 香港数据中心的选择
 
香港的服务器机房是最强大的亚洲数据中心,沙田数据中心,香港PCCW数据中心。拥有技术实力的香港机房拥有先进的香港服务器管理平台,可实时监控香港的服务器流量,并实时重启,可充分保证香港服务器的运作。
 
4 灵活选择香港服务器解决方案
 
香港服务器适用于电子商务网站 外贸网站 跨境电子商务和企业建设站等用户,一般国内访问或欧美访问速度都非常快。但是,当您选择时,您必须根据网站本身的大小选择香港服务器解决方案。这也很重要。如果配置较低,则无法满足网站的运行。如果购买配置,将大大增加香港服务器的租用价格。
 
一般而言,香港的服务器租赁市场喜忧参半。对于新手用户,在租用香港服务器之前有必要了解这些问题。最安全地使用香港服务器。如果您有服务器租赁或托管要求,请随时联系Needshost以提供技术协助和其他服务。

1.32.192.5 1.32.192.47 1.32.192.89 1.32.192.131 1.32.192.173 1.32.192.215
1.32.192.6 1.32.192.48 1.32.192.90 1.32.192.132 1.32.192.174 1.32.192.216
1.32.192.7 1.32.192.49 1.32.192.91 1.32.192.133 1.32.192.175 1.32.192.217
1.32.192.8 1.32.192.50 1.32.192.92 1.32.192.134 1.32.192.176 1.32.192.218
1.32.192.9 1.32.192.51 1.32.192.93 1.32.192.135 1.32.192.177 1.32.192.219
1.32.192.10 1.32.192.52 1.32.192.94 1.32.192.136 1.32.192.178 1.32.192.220
1.32.192.11 1.32.192.53 1.32.192.95 1.32.192.137 1.32.192.179 1.32.192.221
1.32.192.12 1.32.192.54 1.32.192.96 1.32.192.138 1.32.192.180 1.32.192.222
1.32.192.13 1.32.192.55 1.32.192.97 1.32.192.139 1.32.192.181 1.32.192.223
1.32.192.14 1.32.192.56 1.32.192.98 1.32.192.140 1.32.192.182 1.32.192.224
1.32.192.15 1.32.192.57 1.32.192.99 1.32.192.141 1.32.192.183 1.32.192.225
1.32.192.16 1.32.192.58 1.32.192.100 1.32.192.142 1.32.192.184 1.32.192.226
1.32.192.17 1.32.192.59 1.32.192.101 1.32.192.143 1.32.192.185 1.32.192.227
1.32.192.18 1.32.192.60 1.32.192.102 1.32.192.144 1.32.192.186 1.32.192.228
1.32.192.19 1.32.192.61 1.32.192.103 1.32.192.145 1.32.192.187 1.32.192.229
1.32.192.20 1.32.192.62 1.32.192.104 1.32.192.146 1.32.192.188 1.32.192.230
1.32.192.21 1.32.192.63 1.32.192.105 1.32.192.147 1.32.192.189 1.32.192.231
1.32.192.22 1.32.192.64 1.32.192.106 1.32.192.148 1.32.192.190 1.32.192.232
1.32.192.23 1.32.192.65 1.32.192.107 1.32.192.149 1.32.192.191 1.32.192.233
1.32.192.24 1.32.192.66 1.32.192.108 1.32.192.150 1.32.192.192 1.32.192.234
1.32.192.25 1.32.192.67 1.32.192.109 1.32.192.151 1.32.192.193 1.32.192.235
1.32.192.26 1.32.192.68 1.32.192.110 1.32.192.152 1.32.192.194 1.32.192.236
1.32.192.27 1.32.192.69 1.32.192.111 1.32.192.153 1.32.192.195 1.32.192.237
1.32.192.28 1.32.192.70 1.32.192.112 1.32.192.154 1.32.192.196 1.32.192.238
1.32.192.29 1.32.192.71 1.32.192.113 1.32.192.155 1.32.192.197 1.32.192.239
1.32.192.30 1.32.192.72 1.32.192.114 1.32.192.156 1.32.192.198 1.32.192.240
1.32.192.31 1.32.192.73 1.32.192.115 1.32.192.157 1.32.192.199 1.32.192.241
1.32.192.32 1.32.192.74 1.32.192.116 1.32.192.158 1.32.192.200 1.32.192.242
1.32.192.33 1.32.192.75 1.32.192.117 1.32.192.159 1.32.192.201 1.32.192.243
1.32.192.34 1.32.192.76 1.32.192.118 1.32.192.160 1.32.192.202 1.32.192.244
1.32.192.35 1.32.192.77 1.32.192.119 1.32.192.161 1.32.192.203 1.32.192.245
1.32.192.36 1.32.192.78 1.32.192.120 1.32.192.162 1.32.192.204 1.32.192.246
1.32.192.37 1.32.192.79 1.32.192.121 1.32.192.163 1.32.192.205 1.32.192.247
1.32.192.38 1.32.192.80 1.32.192.122 1.32.192.164 1.32.192.206 1.32.192.248
1.32.192.39 1.32.192.81 1.32.192.123 1.32.192.165 1.32.192.207 1.32.192.249
1.32.192.40 1.32.192.82 1.32.192.124 1.32.192.166 1.32.192.208 1.32.192.250
1.32.192.41 1.32.192.83 1.32.192.125 1.32.192.167 1.32.192.209 1.32.192.251
1.32.192.42 1.32.192.84 1.32.192.126 1.32.192.168 1.32.192.210 1.32.192.252
1.32.192.1 1.32.192.43 1.32.192.85 1.32.192.127 1.32.192.169 1.32.192.211
1.32.192.2 1.32.192.44 1.32.192.86 1.32.192.128 1.32.192.170 1.32.192.212
1.32.192.3 1.32.192.45 1.32.192.87 1.32.192.129 1.32.192.171 1.32.192.213
1.32.192.4 1.32.192.46 1.32.192.88 1.32.192.130 1.32.192.172 1.32.192.214
1.32.192.253  1.32.192.254  1.32.192.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系