News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
103.197.70如何选择合适网站免备案的香港服务器配置
2019-07-01 11:16
为您的企业选择服务器的关键是查看您的香港服务器的配置,它不适合公司网站的运营。那么您如何选择合适的香港服务器配置呢? Needshost今天会给你支持。

103.197.70如何选择合适网站免备案的香港服务器配置
 
在网站建设初期,最好对网站的未来发展进行长期的数据分析和预测,然后选择合适的网站服务器配置,这样更有利于未来的发展。网站!
 
首先,我们在选择香港服务器配置时首先考虑的因素当然是流量,但实际上,服务器配置的选择主要取决于同时在线的人数。因此,当网站管理员统计统计数据时,他们不应该只记录每天访问网站的次数。还应详细记录人数,以及网站在线高峰的数量和时间,因此选择服务器配置更为重要。
 
其次,它是处理器(CPU)的选择。 CPU是选择服务器配置的核心因素。它主要基于公司网站的细节和成本预算。如果是一般公司网站和个人网站,您可以选择单核或双核处理器。如果是电子商务网站,门户新闻网站,大型论坛网站等,应选择4核,8核,12核,16核或更大的处理器,以满足大量的数据请求。
 
同样,这是记忆的选择。服务器内存对网站也有很大的影响。如果内存容量很大,可以同时在线访问的人数就会增加。建议内存应大于或等于2GB,并提供备份和自动纠错功能。
 
那么,带宽的选择也是非常重要的。我们知道速度是决定网站用户体验的一个重要因素,而带宽是决定香港主机访问速度的一个重要因素。尤其对于流量大的网站,网络带宽的大小尤为重要。普通客户的问题将是选择100Mbps兆位和10mbps排他。100万亿股和1000万独家股之间最直接的区别是,共享时,多人同时上网,人人不会起床,人人都会低。在高峰期,网络速度非常快。独特的网络速度受限于一定的标准范围,基本不受高低峰周期的影响。

在理论上,选择独享比共享带宽更好,但不完全取决于你自己的业务需求。另一方面,您可以测试上一个周期,以达到每日带宽的平均值,从而知道您的选择是独占的还是共享的。最后,选择防火墙。随着网络技术的飞速发展,黑客和危险攻击不断涌现。ddos攻击也是一种非常严重和常见的攻击方式。ddos攻击可以通过大量无效请求极大地消耗服务器资源,导致服务器上的服务被拒绝。因此,当香港服务器被攻击时,网站将不会被点击。打开或反应太慢。因此,在选择服务器时,网站管理员最好使用具有自己防火墙类型的高后端二级解决方案。

103.197香港服务器相关IP信息:
103.197.70.10
103.197.70.6
103.197.70.172
103.197.70.180
103.197.70.9
103.197.70.212
103.197.70.67
103.197.70.206
103.197.70.237
103.197.70.113
103.197.70.91
103.197.70.62
103.197.70.198
103.197.70.139
103.197.70.221
103.197.70.168
103.197.70.125
103.197.70.163
103.197.70.22
103.197.70.131
103.197.70.69
103.197.70.146
103.197.70.231
103.197.70.200
103.197.70.12
103.197.70.83
103.197.70.186
103.197.70.122
103.197.70.247
103.197.70.126
103.197.70.132
103.197.70.230
103.197.70.196
103.197.70.96
103.197.70.142
103.197.70.102
103.197.70.162
103.197.70.89
103.197.70.1
103.197.70.228
103.197.70.5
103.197.70.77
103.197.70.58
103.197.70.18
103.197.70.136
103.197.70.121
103.197.70.41
103.197.70.215
103.197.70.84
103.197.70.223
103.197.70.251
103.197.70.217
103.197.70.213
103.197.70.51
103.197.70.72
103.197.70.165
103.197.70.187
103.197.70.250
103.197.70.66
103.197.70.36
103.197.70.95
103.197.70.63
103.197.70.214
103.197.70.208
103.197.70.244
103.197.70.85
103.197.70.76
103.197.70.71
103.197.70.3
103.197.70.65
103.197.70.112
103.197.70.11
103.197.70.50
103.197.70.220
103.197.70.111
103.197.70.43
103.197.70.61
103.197.70.143
103.197.70.199
103.197.70.189
103.197.70.124
103.197.70.243
103.197.70.38
103.197.70.152
103.197.70.103
103.197.70.149
103.197.70.195
103.197.70.82
103.197.70.155
103.197.70.52
103.197.70.17
103.197.70.23
103.197.70.42
103.197.70.173
103.197.70.178
103.197.70.128
103.197.70.64
103.197.70.135
103.197.70.105
103.197.70.16
103.197.70.30
103.197.70.120
103.197.70.33
103.197.70.40
103.197.70.138
103.197.70.129
103.197.70.252
103.197.70.87
103.197.70.34
103.197.70.233
103.197.70.235
103.197.70.224
103.197.70.241
103.197.70.35
103.197.70.86
103.197.70.210
103.197.70.192
103.197.70.159
103.197.70.150
103.197.70.204
103.197.70.193
103.197.70.207
103.197.70.240
103.197.70.171
103.197.70.70
103.197.70.154
103.197.70.80
103.197.70.93
103.197.70.254
103.197.70.226
103.197.70.222
103.197.70.248
103.197.70.174
103.197.70.236
103.197.70.97
103.197.70.249
103.197.70.177
103.197.70.253
103.197.70.46
103.197.70.75
103.197.70.197
103.197.70.242
103.197.70.153
103.197.70.232
103.197.70.239
103.197.70.107
103.197.70.37
103.197.70.25
103.197.70.79
103.197.70.229
103.197.70.8
103.197.70.161
103.197.70.176
103.197.70.48
103.197.70.19
103.197.70.175
103.197.70.55
103.197.70.225
103.197.70.21
103.197.70.92
103.197.70.104
103.197.70.20
103.197.70.127
103.197.70.191
103.197.70.133
103.197.70.90
103.197.70.109
103.197.70.27
103.197.70.45
103.197.70.246
103.197.70.44
103.197.70.245
103.197.70.57
103.197.70.145
103.197.70.185
103.197.70.60
103.197.70.15
103.197.70.73
103.197.70.123
103.197.70.29
103.197.70.39
103.197.70.166
103.197.70.157
103.197.70.209
103.197.70.190
103.197.70.181
103.197.70.119
103.197.70.160
103.197.70.54
103.197.70.68
103.197.70.130
103.197.70.218
103.197.70.108
103.197.70.118
103.197.70.141
103.197.70.167
103.197.70.13
103.197.70.219
103.197.70.81
103.197.70.194
103.197.70.140
103.197.70.99
103.197.70.234
103.197.70.7
103.197.70.134
103.197.70.32
103.197.70.59
103.197.70.144
103.197.70.101
103.197.70.148
103.197.70.106
103.197.70.151
103.197.70.53
103.197.70.179
103.197.70.227
103.197.70.26
103.197.70.205
103.197.70.211
103.197.70.201
103.197.70.24
103.197.70.115
103.197.70.100
103.197.70.147
103.197.70.47
103.197.70.78
103.197.70.182
103.197.70.183
103.197.70.94
103.197.70.116
103.197.70.117
103.197.70.188
103.197.70.56
103.197.70.110
103.197.70.202
103.197.70.203
103.197.70.170
103.197.70.164
103.197.70.137
103.197.70.49
103.197.70.88
103.197.70.216
103.197.70.2
103.197.70.114
103.197.70.14
103.197.70.238
103.197.70.4
103.197.70.31
103.197.70.28
103.197.70.158
103.197.70.156
103.197.70.74
103.197.70.98
103.197.70.184
103.197.70.169

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系