News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
103.41.124提供低成本稳定的香港服务器租用及托管_免备案G口不限流量
2019-07-03 17:59

香港服务器租用测试IP:103.41.124/103.41.124.*,Needshost是一家专门做国外优质服务器租用的服务商,提供高品质、安全稳定服务器是我们不变的宗旨,主营:美国服务器、香港服务器、日本服务器租用、韩国服务器、新加坡服务器、菲律宾服务器、台湾服务器、高防服务器租用、SDK游戏盾、云清洗高防IP、CDN防护等多方面DDoS防御业务支持。

7x24小时售后技术处理服务器故障报备!!

关于香港服务器租用>>>点击查看详细介绍

103.41.124.5 103.41.124.47 103.41.124.89 103.41.124.131 103.41.124.173 103.41.124.215
103.41.124.6 103.41.124.48 103.41.124.90 103.41.124.132 103.41.124.174 103.41.124.216
103.41.124.7 103.41.124.49 103.41.124.91 103.41.124.133 103.41.124.175 103.41.124.217
103.41.124.8 103.41.124.50 103.41.124.92 103.41.124.134 103.41.124.176 103.41.124.218
103.41.124.9 103.41.124.51 103.41.124.93 103.41.124.135 103.41.124.177 103.41.124.219
103.41.124.10 103.41.124.52 103.41.124.94 103.41.124.136 103.41.124.178 103.41.124.220
103.41.124.11 103.41.124.53 103.41.124.95 103.41.124.137 103.41.124.179 103.41.124.221
103.41.124.12 103.41.124.54 103.41.124.96 103.41.124.138 103.41.124.180 103.41.124.222
103.41.124.13 103.41.124.55 103.41.124.97 103.41.124.139 103.41.124.181 103.41.124.223
103.41.124.14 103.41.124.56 103.41.124.98 103.41.124.140 103.41.124.182 103.41.124.224
103.41.124.15 103.41.124.57 103.41.124.99 103.41.124.141 103.41.124.183 103.41.124.225
103.41.124.16 103.41.124.58 103.41.124.100 103.41.124.142 103.41.124.184 103.41.124.226
103.41.124.17 103.41.124.59 103.41.124.101 103.41.124.143 103.41.124.185 103.41.124.227
103.41.124.18 103.41.124.60 103.41.124.102 103.41.124.144 103.41.124.186 103.41.124.228
103.41.124.19 103.41.124.61 103.41.124.103 103.41.124.145 103.41.124.187 103.41.124.229
103.41.124.20 103.41.124.62 103.41.124.104 103.41.124.146 103.41.124.188 103.41.124.230
103.41.124.21 103.41.124.63 103.41.124.105 103.41.124.147 103.41.124.189 103.41.124.231
103.41.124.22 103.41.124.64 103.41.124.106 103.41.124.148 103.41.124.190 103.41.124.232
103.41.124.23 103.41.124.65 103.41.124.107 103.41.124.149 103.41.124.191 103.41.124.233
103.41.124.24 103.41.124.66 103.41.124.108 103.41.124.150 103.41.124.192 103.41.124.234
103.41.124.25 103.41.124.67 103.41.124.109 103.41.124.151 103.41.124.193 103.41.124.235
103.41.124.26 103.41.124.68 103.41.124.110 103.41.124.152 103.41.124.194 103.41.124.236
103.41.124.27 103.41.124.69 103.41.124.111 103.41.124.153 103.41.124.195 103.41.124.237
103.41.124.28 103.41.124.70 103.41.124.112 103.41.124.154 103.41.124.196 103.41.124.238
103.41.124.29 103.41.124.71 103.41.124.113 103.41.124.155 103.41.124.197 103.41.124.239
103.41.124.30 103.41.124.72 103.41.124.114 103.41.124.156 103.41.124.198 103.41.124.240
103.41.124.31 103.41.124.73 103.41.124.115 103.41.124.157 103.41.124.199 103.41.124.241
103.41.124.32 103.41.124.74 103.41.124.116 103.41.124.158 103.41.124.200 103.41.124.242
103.41.124.33 103.41.124.75 103.41.124.117 103.41.124.159 103.41.124.201 103.41.124.243
103.41.124.34 103.41.124.76 103.41.124.118 103.41.124.160 103.41.124.202 103.41.124.244
103.41.124.35 103.41.124.77 103.41.124.119 103.41.124.161 103.41.124.203 103.41.124.245
103.41.124.36 103.41.124.78 103.41.124.120 103.41.124.162 103.41.124.204 103.41.124.246
103.41.124.37 103.41.124.79 103.41.124.121 103.41.124.163 103.41.124.205 103.41.124.247
103.41.124.38 103.41.124.80 103.41.124.122 103.41.124.164 103.41.124.206 103.41.124.248
103.41.124.39 103.41.124.81 103.41.124.123 103.41.124.165 103.41.124.207 103.41.124.249
103.41.124.40 103.41.124.82 103.41.124.124 103.41.124.166 103.41.124.208 103.41.124.250
103.41.124.41 103.41.124.83 103.41.124.125 103.41.124.167 103.41.124.209 103.41.124.251
103.41.124.42 103.41.124.84 103.41.124.126 103.41.124.168 103.41.124.210 103.41.124.252
103.41.124.1 103.41.124.43 103.41.124.85 103.41.124.127 103.41.124.169 103.41.124.211
103.41.124.2 103.41.124.44 103.41.124.86 103.41.124.128 103.41.124.170 103.41.124.212
103.41.124.3 103.41.124.45 103.41.124.87 103.41.124.129 103.41.124.171 103.41.124.213
103.41.124.4 103.41.124.46 103.41.124.88 103.41.124.130 103.41.124.172 103.41.124.214
103.41.124.253  103.41.124.254  103.41.124.25

Needshost是一家高性能,低成本的香港服务器托管解决方案提供商。我们在高度安全的环境中运行各种灵活的产品,同时满足客户的关注。在我们进入竞争性网络行业的短时间内,我们通过我们的能力,方法和商业道德留下了痕迹。
 
我们目前正在香港沙田和香港将军澳数据中心托管香港服务器上提供一些很酷的优惠。
 
要获得免费许可证,请在订购/付款后使用以下信息打入机票:
 
香港服务器主机名:
香港主机IP地址(主要):
主机操作系统和版本:
 
这也适用于当前客户。
 
最近,随着网站用户对域名免备案服务器需求量大,我们认为开始向全世界销售独立服务器租用与托管业务,将是一个挑战,而不仅仅是本地客户,并且戏剧使我们能够尝试在我们探索之后尝试非常高效的替代方案关于线路CN2优化的细节。
 
专注于为我们的客户提供可靠的103.41.124香港服务器租赁及托管,具有以下设置:
 
SSD阵列
管理向导
外向交货的MailChannels
LiteSpeed(正在进行中,应在几天内激活)
Softaculous(进行中,应在几天内激活)
每日备份(尽管JetBackup尚未与DirectAdmin兼容,因此这些是常规的每日压缩备份)。
 
所有香港服务器首月开通的优惠券/优惠详情:
 
这为您提供免费的直接管理控制面板,适用于HK和香港两个位置的香港物理服务器管理,也可以使用此优惠券获得免费的直接管理面板
 
Needshost180此优惠券在所有计费周期内均可享受 20%折扣,(年度结算周期可为您提供额外的30%折扣)
 
Needshost181此优惠券将为您提供双倍内存,在使用此优惠券代码下订单后,只需提交支持票,即可将您的香港主机 RAM提高一倍)
 
Needshost182此优惠券将为您提供DOUBLE SSD磁盘空间,在使用此优惠券代码下订单后,只需提交支持票,即可将您的香港服务器磁盘空间提高一倍(SSD RAID 10)
 

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系